CZK EUR
Košík 0
Celkem: 0,00 Kč bez DPH

Obchodní podmínky

 VOP ke stažení ve formátu PDF naleznete ZDE. Plné znění:

 

Obchodní podmínky BARIA s.r.o.
Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy a smlouvy o dílo uzavřené se společností BARIA s.r.o. (dále jen „BARIA“) v postavení prodávajícího či zhotovitele, není-li ve smlouvě ujednáno jinak. Odchylná ujednání mezi kupujícím (objednatelem) a BARIA ve smlouvě mají před těmito obchodními podmínkami přednost. Veškeré požadované změny oproti těmto obchodním podmínkám prosím uvádějte přímo v návrzích na uzavření smlouvy (např. v objednávkách).
 
Výkladové ustanovení:
Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit termín „zboží“, jedná se o každý předmět plnění, nejedná-li se o služby. Přístrojem se rozumí zboží, které vyžaduje instalaci servisním technikem BARIA. Co platí pro „zboží“, platí i pro „přístroj“, není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak.  
 
1. Uzavření smlouvy – veškeré dodávky zboží a služeb společností BARIA jsou realizovány na základě smlouvy. Návrhy na uzavření smluv (např. objednávky) přijímá BARIA zejména poštou, elektronickou poštou a prostřednictvím e-shopu. Smlouva je uzavřena okamžikem zpětného potvrzením návrhu na uzavření smlouvy společností BARIA (ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije) odeslaného na adresu, ze které byl návrh na uzavření smlouvy odeslán (např. poštovní či e-mailová adresa), případně na adresu, která je uvedena jako kontaktní (zejm. v případě e-shopu); toto potvrzení mohou učinit i oprávnění pracovníci BARIA.
 • Smlouvy lze měnit pouze formou, ve které byly uzavřeny, nebo ve formě přísnější. Kupující (objednatel) hradí veškeré dodatečné náklady spojené se změnou smlouvy.
 • BARIA vyrozumí kupujícího (objednatele) neprodleně o všech modelových změnách nebo inovacích zboží v průběhu realizace smlouvy. Pokud tyto změny nevedou ke zhoršení parametrů předmětu plnění nebo k navýšení ceny, je BARIA oprávněna provést tyto změny bez souhlasu kupujícího (objednatele), sčímž kupující (objednatel) tímto výslovně souhlasí a taková změna není porušením smlouvy.
 • V ostatních případech může BARIA provádět změny ve smlouvě pouze formou dohody s kupujícím (objednatelem).
 • BARIA se snaží udržovat veškeré informace poskytované o zboží před uzavřením smlouvy přesné a aktuální, nenese však odpovědnost za jejich přesnost, úplnost a aktuálnost. Kupující (objednatel) odpovídá za to, že se nejpozději při uzavření smlouvy seznámil s kompletní a aktuální dokumentací vztahující se ke zboží, která mu bude na vyžádání poskytnuta společností BARIA. BARIA neodpovídá za to, že se s takovou dokumentací kupující (objednatel) neseznámil. 
 
2. Nabídky, ceny – cena předmětu plnění je ujednána ve výši dle aktuálních nabídek BARIA, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Pouze tyto cenové informace jsou závazné. Pokud není uvedeno jinak, mají nabídky platnost 30 dnů od jejich vystavení. Kupující (objednatel) uzavřením smlouvy potvrzuje, že se s aktuální nabídkou seznámil. Za nabídku BARIA se považují i ceny uvedené v e-shopu BARIA; tyto ceny jsou platné po dobu jejich uveřejnění v  e- shopu.
 • Ceny jsou vždy uváděny bez DPH, v případě potřeby je DPH v nabídce uváděno jako samostatná položka. O DPH jsou ceny navýšeny při fakturaci podle zákonů platných v den zdanitelného plnění.
 • V některých případech jsou v cenách zahrnuty i servisní služby – instalace, familiarizace, školení atd. Bližší informace, pokud nejsou uvedeny v nabídce, podává obchodní zástupce BARIA.
 • Nepřesahuje-li cena předmětu plnění dle nabídek BARIA částku ve výši 2.500,-Kč bez DPH, navyšuje se cena uvedená v nabídkách BARIA o poštovné a balné ve výši sdělené ze strany BARIA kupujícímu (objednateli) ve zpětném potvrzení návrhu na uzavření smlouvy; částka poštovného a balného nesmí zjevně převyšovat částku v místě a čase obvyklou.
 
3. Vlastnosti zboží – BARIA odpovídá za to, že zboží bude mít vlastnosti, které sama deklaruje, neodpovídá však, pokud zboží nemá jiné vlastnosti, které si kupující (objednatel) smluvně nevymínil.
 
4. Dodávka zboží – zboží je dodáváno na místo určení a v termínu specifikovaném ve smlouvě, BARIA zodpovídá za ztráty nebo poškození zboží až do doby jeho předání kupujícímu (objednateli) přepravcem. Převzetí zboží stvrzuje kupující (objednatel) svým podpisem přepravních dokumentů. Při převzetí zboží kupující (objednatel) stvrzuje, že zásilka má na přepravním dokumentu odpovídající počet balení (krabic, palet atd.) a že zásilka není zřetelně poškozena a zboží nemá ani jiné zjevné vady. 
 • V případě dodávky zboží kupující (objednatel) provádí detailní kontrolu jednotlivých položek zásilky a informuje okamžitě BARIA o případných vadách nebo nedostatcích. Neoznámí-li kupující (objednatel) BARIA vadu nejpozději do pěti dnů ode dne převzetí zásilky, jeho práva z vadného plnění, včetně záruky, zanikají.
 • V případě dodávky přístroje je kupující (objednatel) povinen nerozbalovat zásilku až do příchodu servisního technika BARIA, s nímž kupující (objednatel) zásilku rozbalí a zkontroluje. Veškeré nedostatky a závady poznačí servisní technik do instalačního protokolu BARIA. Neoznámí-li kupující (objednatel) BARIA vadu neuvedenou v instalačním protokolu nejpozději do pěti dnů ode dne rozbalení a kontroly zásilky se servisním technikem, jeho práva z vadného plnění, včetně záruky, zanikají. Práva z vadného plnění včetně záruk zanikají kupujícímu (objednateli) také v případě, kdy takové zboží rozbalí bez přítomnosti servisního technika.
 • Technická dokumentace – uživatelské příručky – jsou dodávány v anglickém jazyce.
 
5. Platby, obchodní informace – Po obdržení předmětu plnění obdrží kupující (objednatel) detailní dodací list s popisem a množstvím dodávaného zboží/služeb. BARIA vystavuje faktury na zboží/služby při odesílání zboží/ instalaci přístrojů na místě určení. Splatnost faktur , není-li dohodnuto jinak, je 30 dnů. Uzavřením smlouvy kupující (objednatel) vyslovuje souhlas s použitím elektronické faktury. Faktury obsahují všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kupující (objednatel) se stává vlastníkem zboží dnem úplného zaplacení kupní ceny.
 • Není-li výslovně uvedeno ve smlouvě jinak, je smlouva s novým kupujícím (objednatelem), tj. tím, který dříve nebyl se společností BARIA ve smluvním vztahu, účinná uhrazením částky ve výši kupní ceny uhrazené dle faktury vystavené po uzavření smlouvy. Není-li taková faktura uhrazena ve lhůtě její splatnosti, smlouva se od počátku ruší. V ostatním platí ujednání výše uvedená.
 
6. Instalace přístrojů, školení, záruka– instalace přístrojů se provádí na základě výzvy kupujícího (objednatele), nejpozději však do 30 dnů po převzetí přístroje. Záruka na přístroje Leica Biosystems a jejich doplňky je 12 měsíců od instalace (pokud není uvedeno jinak), záruka na přístroje jiných výrobců se řídí záručními pravidly těchto výrobců a může být specifikována v průběhu nabídkového řízení. Pokud není uvedeno jinak, je záruka na přístroje jiných výrobců standardně 12 měsíců od instalace. Na ostatní zboží je záruka 3 měsíce po jejich převzetí. Záruka se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou. Pokud není instalace provedena do 30 dnů po dodání zboží, může kupující (objednatel) požádat o odklad – prodloužení záruky - po dohodě s pracovníky BARIA. V případě písemně neodůvodněného prodlení v instalaci z důvodu na straně kupujícího (objednatele) začíná záruční lhůta automaticky dnem převzetí předmětu plnění. 
 • Součástí instalace je prověření funkčnosti zařízení a základní seznámení s obsluhou (familiarizace). Náplň familiarizace se řídí osnovou BARIA, která je součástí instalačního protokolu. Instalace a seznámení s obsluhou jsou stvrzovány oboustranným podpisem na instalačním protokolu.
 
7. Záruční a pozáruční servis zboží– zabezpečuje BARIA prostřednictvím proškolených servisních techniků na základě požadavků kupujícího (objednatele). V průběhu záruční lhůty jsou závady řešeny expresním způsobem. Pozáruční závady mohou být řešeny v rámci servisních smluv s BARIA nebo formou individuálních objednávek. Servisní objednávky přijímá servisní oddělení BARIA. V některých případech může být závada na základě doporučení výrobce řešena výměnou zboží nebo jednotlivých modulů. Pozáruční opravy jsou účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas strávený u zákazníka a cestovní zóna podle platného ceníku BARIA.
 
8. Servisní smlouvy, preventivní prohlídky, služby– rámcové servisní smlouvy se uzavírají s kupujícím (objednatelem) jak na provádění oprav po dobu trvání smlouvy, tak i na preventivní prohlídky a služby poskytované v tomto období. 
 • Ceny preventivních prohlídek a služeb zahrnují vystavení protokolů a další dokumentace, nezahrnují dopravu. Ceny preventivních prohlídek a dalších služeb nezahrnují náklady spojené s opravou při údržbě shledaných vad. Opravy vad jsou v tomto případě řešeny jako zvláštní placená oprava na základě individuální objednávky.
 • Termín plnění – v případě servisní smlouvy je po nahlášení závady zahájen servisní zásah v přiměřené lhůtě. V případě preventivní údržby je činnost plánována společně s objednatelem tak, aby vyhovovala kupujícím (objednatelem) stanoveným lhůtám a termínům.
 • Servisní oddělení BARIA s.r.o. přijímá objednávky na servisní práce v pracovní dny: pondělí– čtvrtek, 8:30–17:00 hod.; pátek, 8:30–15:00 hod.
 • Nahlášení vady, popř. požadavku na termín kvalifikačních služeb, provádí objednatel telefonicky na telefonním čísle 774 227 424, poštou, elektronickou poštou (servis@baria.cz) nebo faxem na čísle 323 550 123.
 • Servisní listy (CSO) – po splnění každého servisního zásahu je zodpovědné osobě dle čl. II. 1. servisní smlouvy zaslána kopie servisního listu potvrzeného odpovědným nebo pověřeným zástupcem objednatele a servisním technikem BARIA.
 
9. Sankce – v případě prodlení kupujícího (objednatele) s úhradou ceny dle smlouvy je povinen kupující (objednatel) zaplatit BARIA úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. V případě prodlení kupujícího (objednatele) s umožněním dodání nebo instalace zboží ve sjednané lhůtě je kupující (objednatel) povinen uhradit BARIA smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za předmět plnění dle smlouvy za každý, byť i započatý, den prodlení s umožnění dodání či instalace zboží. Vznikem práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčeno právo BARIA na náhradu škody.
 
10. Odstoupení od smluv – Od smluv lze odstoupit pouze ze zákonem stanovených důvodů (zejména pro jejich podstatné porušení; od smlouvy mezi podnikateli však ze zákona není dána možnost odstoupit bez důvodu ve čtrnáctidenní lhůtě od uzavření smlouvy) nebo z důvodů ujednaných ve smlouvách či uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 
11. Vyšší moc– Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nesplnění smluvních povinností v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a nemohou je ovlivnit. Pokud překážka způsobená vyšší mocí netrvá déle než šest (6) měsíců, prodlužuje se plnění závazků o dobu trvání překážky. V případě trvání překážky způsobené vyšší moci déle než šest (6) měsíců, může kterákoli smluvní strana od smlouvy odstoupit s účinky od počátku smlouvy (ex tunc). 
Nastane-li překážka způsobená vyšší mocí, uvědomí BARIA okamžitě kupujícího (objednatele) písemně o takovém stavu a jeho příčině a rovněž o jeho skončení. Jestliže kupující (objednatel) neuvede písemně jinak, pokračuje BARIA v plnění svých závazků podle smlouvy, dokud je to rozumně praktické a musí hledat všechny rozumné alternativní prostředky pro plnění smlouvy, kterým nebrání událost vyšší moci.
 
12. Další práva a povinnosti– Řídí se ustanoveními zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 
13. Časová působnost – tyto obchodní podmínky nahrazují dříve vydané obchodní podmínky BARIA.

 

V Praze dne 03.11.2023      
BARIA s.r.o.             
Mgr. Jana Barborková, jednatelka