CZK EUR
Košík 0
Celkem: 0,00 Kč bez DPH

Terciární lymfatické orgány – slibný biomarker pro imunoterapii

(Tento článek může obsahovat prvky reklamy dle definice zákona č. 40/1995 Sb. a jeho pozdějších znění)

Autor: James DeRosa, MPH

 

Co již víme a co ještě ne

Terciární lymfatické orgány (TLO) jsou žhavým tématem v oblasti imunoonkologie, neboť se má za to, že mají kriticky důležitý vliv na nádorové mikroprostředí.[1-6] U invazivních karcinomů se vyskytují zcela běžně, přičemž jejich přítomnost bývá spojována s lepšími klinickými výstupy. Mechanismy, jež formují roli TLO, zatím nebyly zcela objasněny, nicméně podle převažující hypotézy jsou TLO klíčovým hráčem v protinádorové imunitní odpovědi.

Jedinečnost TLO spočívá v tom, že nezapadají do klasické definice orgánů. Jejich struktury postrádají konzistentní organizaci, nejsou zapouzdřené a nevyvíjejí se v předem daných oblastech. TLO se tvoří v jiných tkáních než těch, jejichž hlavní funkce souvisí s tvorbou imunokompetentních buněk (k nimž patří např. brzlík či lymfatické uzliny); TLO vznikají lymfatickou neogenezí v reakci na chronický podnět, jímž může být infekce, autoimunitní reakce či chronická rejekce štěpu. TLO fungují jako imunitně privilegované oblasti pro prezentaci antigenů a klonální diferenciaci podporující imunitní paměť.[1-4]

Přítomnost TLO je spojována s lepšími klinickými výstupy, a proto by jejich přítomnost či indukce po protinádorové léčbě mohla být cenným prediktorem léčebné odpovědi.

 

Jak se zkoumají TLO

Nejjednodušší technikou umožňující detekci TLO v parafínových řezech nádorové tkáně fixovaných formalínem (FFPE) je barvení metodou hematoxylin-eosin (HE).[1-2] Zralé TLO se prezentují jako lymfoidní folikuly obsahující husté buněčné agregáty, které připomínají zárodečná centra v sekundárních lymfatických orgánech. Detekovatelné jsou i méně diferencované struktury jako lymfoidní agregáty a lymfoidní folikuly bez zárodečných center.[1-2]

Pomocí zavedených metod, jako je barvení HE a chromogenní IHC barvení, lze však z FFPE tkáňových řezů získat jen omezené množství informací. Chromogenní IHC barvení je obvykle omezeno na jeden až dva proteinové markery, a tudíž nelze dostatečně komplexně zkoumat celou hloubku a šíři buněčných interakcí nádorového mikroprostředí.[4]

Nově uplatňovaným nástrojem s významnou schopností predikce odpovědi na imunoterapii je multispektrální snímkování multiplexní imunofluorescence (mIF). Multispektrální mIF umožňuje hlouběji zkoumat prostorovou biologii nádorového mikroprostředí včetně zachycení prostorového kontextu buněčných interakcí.[4] Pro další vývoj imunoterapie proto bude kriticky důležité vyvinout klinicky použitelné biomarkery jako jsou TLO, s jejichž pomocí lze vybrat pacienty reagující na daný typ léčby, a pro spolehlivou detekci TLO pak bude klíčový prostorový kontext. Dr. Karina Silina, vedoucí skupiny v rámci grantu PRIMA Švýcarské národní nadace pro vědu (Swiss National Science Foundation – SNSF), ve své nedávné přednášce ve Farmakologickém institutu technické univerzity ETH Zurich nastínila, jak svůj dlouhodobý výzkum zaměřuje na snahu o stanovení fyziologické role a mechanismů vzniku TLO při onemocnění rakovinou. Ke zkoumání vzniku TLO při rakovině použila šestinásobný mIF panel Opal (CD20, PNAD, CD3, DC-LAMP, CD23 a CD21). Zjistila, že k tvorbě TLO dochází postupně, přičemž se nejprve začnou lymfocyty shlukovat v okolí venul s vysokým endotelem, což se projeví expresí adhezních proteinů v periferních uzlinách. V této časné fázi nejsou ještě v TLO přítomny žádné folikulární dendritické buňky (FDC). Později lze již vizualizovat sítě či shluky těchto FDC (CD21+). V závěrečné fázi jsou viditelná aktivní zárodečná centra (CD21+/CD23+). Zajímavé je, že v průběhu všech uvedených fází lze detekovat přítomnost zralých antigen prezentujících dendritických buněk (DC-LAMP+). Podle zjištění, k nimž došla Dr. Silina, probíhá vznik TLO obdobně v rozmanitých tkáních, mezi jinými v močovém měchýři, plících, tlustém střevu, kůži, ledvinách a řadě jiných. Dr. Silina využívá metodu mIF, zejména systém PhenoImager HT, k pochopení potenciálu TLO pro záměrnou indukci těchto struktur v rámci inovativního přístupu v imunoterapii.[5] Je stále průkaznější, že prostorová biologie je klíčem k pochopení léčebné odpovědi na imunoterapii a k jejím klinickým výsledkům. Proto je zcela zásadní vyvinout testy na principu metody mIF použitelné v klinické praxi, přičemž biomarkery jako právě TLO budou představovat velice cenné informace pro stratifikaci pacientů. Platformy PhenoImager používají pro segmentaci a charakterizaci imunobiologických procesů na buněčné úrovni, k nimž dochází v nádorovém mikroprostředí, soupravy Opal, automatizované barvení pro mIF, vysokokapacitní multispektrální snímkování a pokročilé zobrazovací algoritmy založené na strojovém učení. Soupravy Opal umožňují vývoj multiplexních testů s vyváženým kvantitativním signálem pro slabé i silné expresory zobrazené v jediném konečném skenu na multispektrálních zobrazovacích zařízeních Akoya. S řešením PhenoImager lze dosáhnout rychlého a přesného prostorového fenotypování celého řezu tkáně. To umožní stanovit prostorové fenotypové znaky celých řezů tkání. Pro stanovení prostorových fenotypových znaků je třeba objektivní měření buněčných interakcí a hustoty nádorových a imunitních buněk v nádorovém mikroprostředí. Uplatnění tohoto technologického přístupu se zaměřením na TLO tak představuje potenciálně cenný nástroj ke stratifikaci pacientů do specifických prognostických a terapeutických populací.

Ve srovnání s barvením HE je použití výše popsaných technologických přístupů spojeno s vyšší mírou přesnosti detekce TLO.[1] Díky těmto charakteristikám bude možné provádět komplexní vyhodnocení hustoty, velikosti i buněčného složení TLO. Schopnost stanovit charakteristiku a složení TLO je klíčem k pochopení průběhu adaptivní imunitní odpovědi a získání co nejpřesnějšího obrázku je k tomu naprostým základem .[5]
 
 
 
 

Literatura

  1. Sautès-Fridman, C., Petitprez, F., Calderaro, J. et al. Tertiary lymphoid structures in the era of cancer immunotherapy. Nat Rev Cancer 19, 307–325 (2019).
  2. Munoz-Erazo, L., Rhodes, J.L., Marion, V.C. et al. Tertiary lymphoid structures in cancer – considerations for patient prognosis. Cell Mol Immunol 17, 570–575 (2020).
  3. Werner, F., Wagner, C., Simon, M., et al. Standardized Analysis of Tertiary Lymphoid Structures in Human Melanoma: Disease Progression- and Tumor Site-Associated Changes With Germinal Center Alteration. Front. Immunol., (2021).
  4. Hoyt, C., Multiplex Immunofluorescence and Multispectral Imaging: Forming the Basis of a Clinical Test Platform for Immuno-Oncology. Front. Immunol., (2021).
  5. Pagliarulo F, Cheng PF, Brugger L, et al. Molecular, Immunological, and Clinical Features Associated With Lymphoid Neogenesis in Muscle Invasive Bladder Cancer. Front Immunol. (2022)
  6. Pimenta EM, Barnes BJ. Role of Tertiary Lymphoid Structures (TLS) in Anti-Tumor Immunity: Potential Tumor-Induced Cytokines/Chemokines that Regulate TLS Formation in Epithelial-Derived Cancers. Cancers (Basel). (2014).
Prémiové produkty pro vědu, zdravotnictví a výrobu