Odběr a transport vzorku

 Krok 1 : Zamezit mechanickému poškození

Vzorek je třeba odebírat šetrně, aby nedošlo k jeho rozdrcení či roztržení. To platí jak pro odběr při chirurgickém zákroku, tak pro každou další manipulaci se vzorkem.

 

Vzorek je při odběru rozdrcen nebo roztržen.

 

Obr: V této části lymfatické tkáně je její typická struktura rozdrcena. To je ícharakterizováno tmavými, zkreslenými buněčnými jádry, z nichž některá jsou extrémně protáhlá a intenzivně bazofilní.

Krok 2: Zamezit vysušení vzorku

Vzorek nesmí před fixací vyschnout. Pokud není fixace možná ihned, lze vyschnutí vzorku zabránit jeho zabalením do gázy zvlhčené fyziologickým roztokem.

 

Vzorek je před fixací po nějakou dobu ponechán na savém povrchu.

 

Obr:Tento čerstvý vzorek byl právě odebrán při chirurgickém zákroku. Protože je položen na absorpčním povrchu a v místnosti je vyšší teplota, bude poměrně rychle vysychat, dokud nebude umístěn ve fixačním roztoku.

 

Krok 3: Zamezit poškození teplem

Poškozením způsobeným kauterizací se někdy nelze vyhnout. Pokud je to jen trochu možné, je třeba se se jakémukoliv tepelnému poškození vzorků vyvarovat.

Jakékoli zbytečné lokální teplo působící na tkáně způsobí jejich poškození, náchylné k tomu jsou zejména čerstvé tkáně.

 

Obr: V okrajové části tohoto vzorku mammy je přítomna silná acidofilie se ztrátou jaderných a cytoplazmatických detailů. Tyto účinky jsou důsledkem tepelného poškození způsobeného během používání kauteru při odběru vzorku. Okolní žlazová tkáň není zasažena.

 

Krok 4: Zamezit chemickému poškození

Vyvarovat se kontaminaci čerstvých vzorků cizími chemikáliemi nebo látkami, např. dezinfekčními prostředky

 

Povrch nefixované tkáně může být penetrován a poškozen cizími chemikáliemi nebo látkami.

 

Obr: Monselův roztok (roztok síranu železitého, kyseliny sírové a kyseliny dusičné) je lokální hemostatický prostředek, používaný pro zastavení krvácení po slizniční biopsii. Roztok způsobuje koagulace a nekrózy slizničního povrchu. Pokud je použit před provedením biopsie, způsobuje lokální bazofilii a známky časné nekrózy, maskuje ve vzorku patologické změny, které mohou být přítomny. Aretfakty spojené s použitím Monselova roztoku jsou nejčastěji pozorovány, když je pacient rebioptován nebo odeslán k rozšíření excize. Účinky roztoku jsou vidět na obrázku A – H&E barvení cervikální biopsie. Obrázek B – obarvený metodou Perl´s, ukazuje rozsáhlé artefakty železa na povrchu vzorku.

 

Krok 5: Správné označení vzorků

Každý vzorek by měl být označen natolik dobře, aby byl následně snadno identifikovatelný.

 

Vzorek je označen později, případně neúplně

 

Obr: Vzorek s neúplně vyplněným štítkem, jako na tomto obrázku, by neměl být laboratoří standardně přijat. Musí být zaveden postup, který přesně určuje jak nakládat se vzorky, které do laboratoře přicházejí s nedostatečným označením nebo chybně vyplněnou průvodkou.

 

Krok 6: Zajistit rychlou fixaci

Jakmile tkáň přestane být zásobována krví, dochází k její degeneraci. Abychom tomu zabránili, fixace vzorku musí být provedena bezodkladně. Pokud je třeba, aby vzorek zůstal na krátkou dobu nefixován, měl by být uchováván při 4 °C.

Fixace je zpožděna.

 

Obr: A) Vzorek jaterní autopsie (H&E) ukazuje výsledek opožděné fixace. Všimněte si špatně definovaných jader a neostrých cytoplazmatických detailů. V centrální části cévy je přítomno mnoho bakterií. B) V tomto řezu fibro-svalové tkáně je jaderný chromatin velmi špatně konzervovaný, k čemuž došlo v důsledku dlouhého zpoždění fixace.

 

Krok 7: Použít vhodnou fixační nádobu

Poměr objemu fixační tekutiny (fixativa) vůči vzorku by měl být nejméně 20 : 1, čemuž je třeba přizpůsobit i velikost fixační nádoby. Tím lze zabránit pokroucení čerstvého vzorku a je zajištěna i dobrá fixace.

Vzorky jsou vměstnány do malé nádoby s nedostatkem fixativa.

 

Obr: Tato nádobka je příliš malá pro takové množství materiálu. Malé množství fixační tekutiny a natlačení vzorku do kontejneru způsobí nedostatečnou fixaci.

 

Krok 8: Kontrolovat pH fixativa

Fixativum je vysoce kvalitní a má optimální pH.

 

Fixativum má špatnou kvalitu a neznámé pH. Je-li např. formol použit při kyselém pH, reakcí s hemoglobinem rychle vytváří „formalínový pigment“. Tento pigment je vytvářen i v neutrálních roztocích, ale mnohem pomaleji. U dobrých histologických preparátů by měl být formalínový pigment odstraněn ještě před barvením.

 

Obr: A) Zde použitý fixační prostředek má neuspokojivé pH 4,5. Pufrovaný formol měl mít pH 6,8-7,0. B) Hnědočerný zrnitý deposit v cévě ve středu zorného pole je formalinový pigment. Snadno se tvoří často v souvislosti s erytrocyty, pokud je tkáň fixována v kyselém formolu.

Krok 9: Zrychlit fixaci velkých vzorků

Rychlost penetrace fixativa závisí na rozměrech vzorku. Velké vzorky by měly být rychle přemístěny do laboratoře, aby mohly být dle potřeb přikrojeny a jednotlivé řezy správně fixovány.

 

Velké vzorky jsou před přikrojením ponechány delší dobu ve fixativu. Střední část vzorku kvůli tomu může zůstat nefixovaná a tkáň znekrotizuje.

 

Obr: Tento velký vzorek (prasečí srdce) byl nakrájen, aby byl umožněn fixačnímu roztoku přístup ke všem částem tkáně. Lamely jsou přibližně 4-5 mm silné.

 

Krok 10: Zamezit zbytečným zpožděním

Krok 10: Zamezit zbytečným zpožděním

 

Transport vzorků má nízkou prioritu a není dobře organizován.

 

Obr: Priority jsou při dodávání vzorků do laboratoře důležité. Zejména, pokud se jedná o zmrazené vzorky.

 

Krok 11: Šetrně zacházet se vzorky

Šetrné zacházení se vzorky – křehké vzorky zůstávají nedotčeny.

 

Hrubé zacházení se vzorky – drobivé jemné vzorky mohou být poškozeny.

 

Obr: Některé fragmenty tkáně na dně této nádobky způsobilo hrubé zacházení během přepravy vzorku. Původně se jednalo o soudržné fragmenty tkáně.
Máte další otázky?
Ozvěte se nám.
Mgr. Zuzana Manhartová

Mgr. Zuzana Manhartová

+420 735 177 202
zmanhartova@baria.cz