Editace genomu prostřednictvím CRISPR/Cas9 systém

vytvořeno: 5.11.2019

Editace genomu prostřednictvím CRISPR/Cas9 systém

Použití systému CRISPR / Cas9 v savčích buňkách se ukázalo jako velmi praktický způsob modifikace buněčného genomu ve specifickém lokusu. Zahrnuje přechodnou transfekci do savčích buněk buď:

(a) jednoho nebo několika plazmidů kódujících Cas9, specifickou gRNA a případně sekvenci, která má být vložena, nebo

(b) směs jednoho nebo dvou plazmidů a molekuly RNA (gRNA).

Podívejte se na Webinář CRISPR-Cas9: přehled, výzvy a nejnovější technologie.

Editace genomu pomocí systému CRISPR / Cas9

Spojení CRISPER (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, segmenty nahromaděných pravidelně rozmístěných krátkých palindromických repetic) a CRISPER asociovaných nukleáz (Cas) je inovativní technologie pro generování genových knockoutů nebo pro zavedení definovaných sekvenčních modifikací nebo delecí v genomu. Systém CRISPR / Cas9 je prokaryotický imunitní mechanismus, který zajišťuje rezistenci vůči cizím genetickým prvkům a sestává z DNA nukleázy zvané Cas9 a nekódující guide RNA (gRNA). gRNA navádí nukleázu Cas9 ke specifickému komplementárnímu lokusu. Nukleáza následně indukuje dvou-řetězcový zlom.

Při použití systému CRISPR / Cas9 je k zajištění úspěšné editace genomu často klíčovým a omezujícím krokem transfekce. Pro transfekci gRNA a expresi proteinu Cas9 existují tři hlavní přístupy. Jedná se o systém vnášení DNA, RNA nebo RNP (protein gRNA + Cas9). Každý systém má své klady a zápory z hlediska jednoduchosti použití, účinnosti úpravy genomu a off-target efektů. Vnesení gRNA a Cas9 ve formě plazmidu je velmi účinný systém pro snadno transfekovatelné buněčné linie, ale není tak vhodný pro obtížně transfekovatelné primární buňky a rakovinné buněčné linie. Dalším parametrem, který je třeba vzít v potaz, je doba, po jakou má být Cas9 v buňkách exprimován, protože může docházet k nespecifické nukleázové aktivitě. Systémy bez přítomnosti DNA, ve kterých je protein Cas9 vnášen jako mRNA nebo ještě lépe, jako protein, mohou zlepšit specifičnost endonukleázové aktivity Cas9.

Citace:

Li, Y. (2016) Exploiting the CRISPR/Cas9 PAM Constraint for Single-Nucleotide Resolution Interventions. PLoS One 11 e0144970

Shi, J. & al. (2015). Cleavage of GSDMD by inflammatory caspases determines pyroptotic cell death. Nature 526 660-5

D’Osualdo, A. (2015). Transcription Factor ATF4 Induces NLRP1 Inflammasome Expression during Endoplasmic Reticulum Stress. PLoS ONE 10 e0130635

Moore, R., (2015) CRISPR-based self-cleaving mechanism for controllable gene delivery in human cells. Nucleic Acids Res 43 1297-303

Produkty společnosti Polyplus pro editaci genomu prostřednictvím CRISPR/Cas9 systém

Činidlo společnosti Polyplus jetPRIME® je ideální pro in vitro editaci genomu na bázi plasmidové DNA. Vyžaduje malé množství DNA a je vhodné pro vícenásobnou transfekci plasmidu při zachování vynikající životaschopnosti buněk.

Činidlo jetMESSENGER® je ideální pro efektivní kotransfekci mRNA Cas9 a gRNA. S Cas9 mRNA a gRNA lze dosáhnout rychlejší editace genů, protože již není potřeba transport do jádra a není nutná transkripce Cas9. Přechod z transfekce plazmidové DNA na transfekci Cas9 mRNA umožňuje editaci genomu v řadě studií primárních buněk a buněčných linií.

Produkt jetCRISPR™ je nejnovější inovativní činidlo určené k přímému vnesení Cas9 ve formě proteinu společně s gRNA, známé také jako dodávání ribonukleoproteinů (RNP). Jak transkripce, tak translace za účelem získání funkčního proteinu Cas9, je zcela vynechána, což činí vnesení RNP pomocí jetCRISPR™ nejrychlejším, nejúčinnějším a nejpřesnějším způsobem genové editace, který je v současné době k dispozici pro širokou škálu buněk.

Pro editaci genomu in vivo doporučujeme použít činidlo in vivo-JetPEI®. Díky němu dosáhnete vynikajícího přenosu nukleových kyselin do různých orgánů in vivo a to prostřednictvím různých systémů.

 

Speciální akce na vybrané produkty společnosti Ray Biotech

Speciální akce na vybrané produkty společnosti Ray Biotech

Pokud u nás zakoupíte tři ELISA kity od společnosti Ray Biotech a použijete v objednávce slevový kód, třetí kit budete mít zdarma!

více informací
kategorie: imunologie
Protilátka měsíce – CD20 (klon L26) – myší monoklonální protilátka

Protilátka měsíce – CD20 (klon L26) – myší monoklonální protilátka

Antigen CD20 je neglykosylovaný fosfoprotein, který je exprimován na normálních a maligních lidských B buňkách a předpokládá se, že působí jako receptor během aktivace a diferenciace B buněk. Spolu s CD79a je CD20 jedním z nejdůležitějších markerů pro identifikaci novotvarů z B-buněk. Např. je CD20 exprimován ve velké většině případů B-buněčné leukémie/lymfomu.

více informací
Úvod do dekalcifikace

Úvod do dekalcifikace

Dekalcifikace popisuje techniku ​​odstraňování minerálů z kosti nebo jiné kalcifikované tkáně, aby bylo možné připravit kvalitní parafínové řezy, které si zachovávají všechny základní mikroskopické prvky. Dekalcifikace se provádí po důkladném zafixování vzorku a před rutinním zpracováním do parafínu. V tomto článku je popsána základní struktura kosti a jsou uvedeny technické možnosti pro přípravu řezů. Je zde diskutován postup pro dekalcifikaci a úspěšné monitorování procesu, a jsou také uvedeny některé oblíbené možnosti ve výběru reagencií.

více informací