Editace genomu prostřednictvím CRISPR/Cas9 systém

vytvořeno: 5.11.2019

Editace genomu prostřednictvím CRISPR/Cas9 systém

Použití systému CRISPR / Cas9 v savčích buňkách se ukázalo jako velmi praktický způsob modifikace buněčného genomu ve specifickém lokusu. Zahrnuje přechodnou transfekci do savčích buněk buď:

(a) jednoho nebo několika plazmidů kódujících Cas9, specifickou gRNA a případně sekvenci, která má být vložena, nebo

(b) směs jednoho nebo dvou plazmidů a molekuly RNA (gRNA).

Podívejte se na Webinář CRISPR-Cas9: přehled, výzvy a nejnovější technologie.

Editace genomu pomocí systému CRISPR / Cas9

Spojení CRISPER (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, segmenty nahromaděných pravidelně rozmístěných krátkých palindromických repetic) a CRISPER asociovaných nukleáz (Cas) je inovativní technologie pro generování genových knockoutů nebo pro zavedení definovaných sekvenčních modifikací nebo delecí v genomu. Systém CRISPR / Cas9 je prokaryotický imunitní mechanismus, který zajišťuje rezistenci vůči cizím genetickým prvkům a sestává z DNA nukleázy zvané Cas9 a nekódující guide RNA (gRNA). gRNA navádí nukleázu Cas9 ke specifickému komplementárnímu lokusu. Nukleáza následně indukuje dvou-řetězcový zlom.

Při použití systému CRISPR / Cas9 je k zajištění úspěšné editace genomu často klíčovým a omezujícím krokem transfekce. Pro transfekci gRNA a expresi proteinu Cas9 existují tři hlavní přístupy. Jedná se o systém vnášení DNA, RNA nebo RNP (protein gRNA + Cas9). Každý systém má své klady a zápory z hlediska jednoduchosti použití, účinnosti úpravy genomu a off-target efektů. Vnesení gRNA a Cas9 ve formě plazmidu je velmi účinný systém pro snadno transfekovatelné buněčné linie, ale není tak vhodný pro obtížně transfekovatelné primární buňky a rakovinné buněčné linie. Dalším parametrem, který je třeba vzít v potaz, je doba, po jakou má být Cas9 v buňkách exprimován, protože může docházet k nespecifické nukleázové aktivitě. Systémy bez přítomnosti DNA, ve kterých je protein Cas9 vnášen jako mRNA nebo ještě lépe, jako protein, mohou zlepšit specifičnost endonukleázové aktivity Cas9.

Citace:

Li, Y. (2016) Exploiting the CRISPR/Cas9 PAM Constraint for Single-Nucleotide Resolution Interventions. PLoS One 11 e0144970

Shi, J. & al. (2015). Cleavage of GSDMD by inflammatory caspases determines pyroptotic cell death. Nature 526 660-5

D’Osualdo, A. (2015). Transcription Factor ATF4 Induces NLRP1 Inflammasome Expression during Endoplasmic Reticulum Stress. PLoS ONE 10 e0130635

Moore, R., (2015) CRISPR-based self-cleaving mechanism for controllable gene delivery in human cells. Nucleic Acids Res 43 1297-303

Produkty společnosti Polyplus pro editaci genomu prostřednictvím CRISPR/Cas9 systém

Činidlo společnosti Polyplus jetPRIME® je ideální pro in vitro editaci genomu na bázi plasmidové DNA. Vyžaduje malé množství DNA a je vhodné pro vícenásobnou transfekci plasmidu při zachování vynikající životaschopnosti buněk.

Činidlo jetMESSENGER® je ideální pro efektivní kotransfekci mRNA Cas9 a gRNA. S Cas9 mRNA a gRNA lze dosáhnout rychlejší editace genů, protože již není potřeba transport do jádra a není nutná transkripce Cas9. Přechod z transfekce plazmidové DNA na transfekci Cas9 mRNA umožňuje editaci genomu v řadě studií primárních buněk a buněčných linií.

Produkt jetCRISPR™ je nejnovější inovativní činidlo určené k přímému vnesení Cas9 ve formě proteinu společně s gRNA, známé také jako dodávání ribonukleoproteinů (RNP). Jak transkripce, tak translace za účelem získání funkčního proteinu Cas9, je zcela vynechána, což činí vnesení RNP pomocí jetCRISPR™ nejrychlejším, nejúčinnějším a nejpřesnějším způsobem genové editace, který je v současné době k dispozici pro širokou škálu buněk.

Pro editaci genomu in vivo doporučujeme použít činidlo in vivo-JetPEI®. Díky němu dosáhnete vynikajícího přenosu nukleových kyselin do různých orgánů in vivo a to prostřednictvím různých systémů.

 

Úvod do světelné mikroskopie se širokým zorným polem

Úvod do světelné mikroskopie se širokým zorným polem

Tento článek má za cíl vysvětlit rozdíly mezi mikroskopem se širokým zorným polem (WF) a konfokálním mikroskopem, zejména pak rozdíly mezi zobrazováním a osvětlením mezi oběma těmito systémy. Rovněž se článek zabývá konfigurací mikroskopů se širokým zorným polem, konkrétně použitých světelných drah a problémy se světlem mimo rovinu zaostření.

více informací
Jak dezinfikovat mikroskop

Jak dezinfikovat mikroskop

Současná pandemie nového koronaviru vyvolala spoustu otázek ohledně metod dekontaminace mikroskopů, aby bylo jejich použití co nejbezpečnější. Běžně jsou mikroskopy sdíleny hned několika uživateli a zkoumané vzorky jsou často mikroorganismy, které mohou být infekční.

více informací
Sezení při mikroskopování

Sezení při mikroskopování

Žádný člověk není stejný. Ať už vysoký či malý, mohutnější nebo drobnější, pravák či levák, každý má na nástroj, se kterým pracuje hned několik hodin denně, různé požadavky. Toto platí zejména pak pro pracoviště, kde se provádí rutinní úkoly vyžadující statické držení těla, jako je například pipetování, mikroskopování nebo krájení na mikrotomu.

více informací