Novinky z oblasti - imunologie

Protilátka týdne – PSA (klon 35H9) – myší monoklonální protilátka

Protilátka týdne – PSA (klon 35H9) – myší monoklonální protilátka

PSA je marker diferenciace nádorů epitelu prostaty. Klon 35H9 je klonem se stabilně skvělými výsledky v NordiQC. Pokud hledáte myší klon pro jednoduché i dvojité barvení, neuděláte chybu. 

více informací
Jak si připravit vzorek na imunofluorescenční mikroskopii

Jak si připravit vzorek na imunofluorescenční mikroskopii

Imunofluorescence (IF) je účinná metoda pro vizualizaci intracelulárních procesů, stavů a struktur. IF preparáty lze analyzovat různými mikroskopickými technikami (např. konfokální mikroskopií, epifluorescencí, TIRF, GSDIM) v závislosti na aplikaci nebo zájmech výzkumníka. Mezitím se IF stala nezbytnou pro velké množství výzkumných skupin, které mají přístup alespoň k jednoduchému fluorescenčnímu mikroskopu.

více informací
Rekombinantní proteiny ve výzkumu

Rekombinantní proteiny ve výzkumu

Proteiny hrají v lidském zdraví velmi významnou úlohu. Základní, aplikovaný a klinický výzkum se snaží porozumět tomu, jak exprese proteinů, jejich lokalizace, posttraslační modifikace (PTMs) a jejich interakce regulují homeostázu a nejrůznější choroby (viz žlutý rámeček).

více informací
kategorie: imunologie
Protilátka týdne – BCL6 (klon LN22) – myší monoklonální protilátka

Protilátka týdne – BCL6 (klon LN22) – myší monoklonální protilátka

Klon LN22 je z výběru současných čtyř nejpoužívanějších protilátek proti bcl-6 nejlepší volbou. Protilátka nevykazuje citlivost na peroxid vodíku, a proto se hodí i pro automatizované provozy, kde nelze změnit pořadí kroků v protokolu.  

více informací
Polyklonální vs. monoklonální protilátky

Polyklonální vs. monoklonální protilátky

Protilátky jsou velké proteiny ve tvaru Y nazývané imunoglobuliny a jsou produkovány B lymfocyty jako součást adaptivní imunitní odpovědi při setkání s cizí molekulou. Vzhledem k silné afinitě protilátky k jedné konkrétní sekvenci, epitopu, jsou široce používány ve výzkumu k identifikaci a detekci sledovaných cílových proteinů v různých aplikacích. Z dostupných izotypů protilátek se pro výzkum nejčastěji používá IgG.

více informací
kategorie: imunologie
Protilátka týdne – Cytokeratin 5 (CK5) – klon EP24

Protilátka týdne – Cytokeratin 5 (CK5) – klon EP24

Cytokeratin 5 je protein s molekulovou hmotností 58 kD. Nachází se v mnoha nekeratinizujících vrstvevnatých dlaždicových epitelech nebo v bazálních buňkách žláz – luminálních buňkách mléčné žlázy a bazálních buňkách žlázek prostaty, čehož se využívá při stanovení invazivity tumorů nebo jejich původu.

více informací
Protilátka týdne – p63 (klon 4A4) – myší monoklonální protilátka

Protilátka týdne – p63 (klon 4A4) – myší monoklonální protilátka

Protein p63, homolog tumor-supresorového p53, je vysoce exprimován v bazální nebo progenitorové vrstvě mnoha epiteliálních tkání. p63 je detekován v bazálních buňkách prostaty v normálních prostatických žlázách a PIN. U adenokarcinomu prostaty je však negativní. p63 je užitečný jako diferenciální marker pro rozlišení benigních žláz prostaty a také jako negativní marker adenokarcinomu. Kombinace AMACR, CK HMW a p63 může být užitečná pro diagnostiku PIN a adenokarcinomu, zejména v obtížných případech a případech s omezeným množstvím tkáně.

více informací
Co je fotomanipulace?

Co je fotomanipulace?

Nový balíček vědeckých nástrojů. Proč je tak důležitý a jak jej můžete použít? Termín fotomanipulace popisuje širokou škálu technik, které umožňují člověku obsluhujícímu mikroskop přejít z pasivního pozorovatele na hybatele událostí tím, že nabízejí způsob interakce se zkoumaným vzorkem prostřednictvím jeho cíleného osvětlení.

více informací
11 tipů pro výběr správného ELISA kitu

11 tipů pro výběr správného ELISA kitu

Enzymová imunosorbentní analýza (ELISA), někdy označovaná též jako enzymová imunoanalýza (EIA), je oblíbená, jednoduchá, levná a efektivní metoda stanovení různých analytů. Využívá enzymy, protilátky a antigeny k detekci látek v kapalném vzorku, jako je sérum nebo plazma, supernatant buněčné kultury a lyzát buněk či tkání. ELISA se řadí mezi tzv. mokré laboratorní analytické metody. Rozdíl oproti tzv. suchým metodám spočívá v tom, že suché metody mohou využívat suché detekční proužky.

více informací
kategorie: imunologie
Protilátka týdne – E-CAD (klon HECD-1) – myší monoklonální protilátka

Protilátka týdne – E-CAD (klon HECD-1) – myší monoklonální protilátka

Protokoly, které vyhověly kritériím na optimální barvení, byly založeny na pretreatmentu v pH9 a ředění se pohybovalo kolem 1:100. Klon vyhovuje jak manuálnímu protokolu, tak automatickému zpracování.

více informací