Novinky z oblasti - imunohistochemie

Jak si připravit vzorek na imunofluorescenční mikroskopii

Jak si připravit vzorek na imunofluorescenční mikroskopii

Imunofluorescence (IF) je účinná metoda pro vizualizaci intracelulárních procesů, stavů a struktur. IF preparáty lze analyzovat různými mikroskopickými technikami (např. konfokální mikroskopií, epifluorescencí, TIRF, GSDIM) v závislosti na aplikaci nebo zájmech výzkumníka. Mezitím se IF stala nezbytnou pro velké množství výzkumných skupin, které mají přístup alespoň k jednoduchému fluorescenčnímu mikroskopu.

více informací
Technický přehled o teplem indukovaném zpřístupňování epitopů

Technický přehled o teplem indukovaném zpřístupňování epitopů

Během posledních pětadvaceti let imunohistochemie (IHC) pokročila od techniky omezené pouze pro specializované laboratoře se silným výzkumným zázemím k technice, která se běžně používá ve většině patologických laboratořích. Ve skutečnosti se IHC stala neocenitelnou technikou v diagnostické patologické laboratoři. Hodnota IHC je dána schopností tohoto procesu rozpoznávat a lokalizovat specifické proteiny (markery) ve vzorku tkáně. Stanovením přítomnosti nebo nepřítomnosti specifických markerů v nádoru jsou patologovi poskytnuta vodítka, která mohou pomoci při přesné klasifikaci nebo identifikaci novotvaru.

více informací
kategorie: imunohistochemie
Protilátka týdne – BCL6 (klon LN22) – myší monoklonální protilátka

Protilátka týdne – BCL6 (klon LN22) – myší monoklonální protilátka

Klon LN22 je z výběru současných čtyř nejpoužívanějších protilátek proti bcl-6 nejlepší volbou. Protilátka nevykazuje citlivost na peroxid vodíku, a proto se hodí i pro automatizované provozy, kde nelze změnit pořadí kroků v protokolu.  

více informací
Zlepšení výsledků IHC a IF barvení – webinář [ENG]

Zlepšení výsledků IHC a IF barvení – webinář [ENG]

Imunohistochemie (IHC) a imunofluorescence (IF) jsou dobře zavedené a důvěryhodné metody pro detekci a lokalizaci proteinů ve vzorcích buněk a tkání. I zkušení vědci a laboratorní pracovníci však někdy zápasí s opakujícími se problémy, jako je interference pozadí, nedostatek specificity, slabý signál nebo špatná reprodukovatelnost. Všechny tyto potíže se navíc mohou sloučit a jejich řešení vyžaduje spoustu cenného času a zvýšení nákladů, což znamená také snížení produktivity laboratoře a zpoždění dodávání smysluplných výsledků.

více informací
Protilátka týdne – Cytokeratin 5 (CK5) – klon EP24

Protilátka týdne – Cytokeratin 5 (CK5) – klon EP24

Cytokeratin 5 je protein s molekulovou hmotností 58 kD. Nachází se v mnoha nekeratinizujících vrstvevnatých dlaždicových epitelech nebo v bazálních buňkách žláz – luminálních buňkách mléčné žlázy a bazálních buňkách žlázek prostaty, čehož se využívá při stanovení invazivity tumorů nebo jejich původu.

více informací
Protilátka týdne – p63 (klon 4A4) – myší monoklonální protilátka

Protilátka týdne – p63 (klon 4A4) – myší monoklonální protilátka

Protein p63, homolog tumor-supresorového p53, je vysoce exprimován v bazální nebo progenitorové vrstvě mnoha epiteliálních tkání. p63 je detekován v bazálních buňkách prostaty v normálních prostatických žlázách a PIN. U adenokarcinomu prostaty je však negativní. p63 je užitečný jako diferenciální marker pro rozlišení benigních žláz prostaty a také jako negativní marker adenokarcinomu. Kombinace AMACR, CK HMW a p63 může být užitečná pro diagnostiku PIN a adenokarcinomu, zejména v obtížných případech a případech s omezeným množstvím tkáně.

více informací
Co je fotomanipulace?

Co je fotomanipulace?

Nový balíček vědeckých nástrojů. Proč je tak důležitý a jak jej můžete použít? Termín fotomanipulace popisuje širokou škálu technik, které umožňují člověku obsluhujícímu mikroskop přejít z pasivního pozorovatele na hybatele událostí tím, že nabízejí způsob interakce se zkoumaným vzorkem prostřednictvím jeho cíleného osvětlení.

více informací
Protilátka týdne – E-CAD (klon HECD-1) – myší monoklonální protilátka

Protilátka týdne – E-CAD (klon HECD-1) – myší monoklonální protilátka

Protokoly, které vyhověly kritériím na optimální barvení, byly založeny na pretreatmentu v pH9 a ředění se pohybovalo kolem 1:100. Klon vyhovuje jak manuálnímu protokolu, tak automatickému zpracování.

více informací
Imunohistochemie: typický pracovní postup

Imunohistochemie: typický pracovní postup

Imunohistochemie (IHC) spojuje imunologické, biochemické a mikroskopické techniky k získání vizuálních informací o proteinech a dalších makromolekulách ve tkáních. Cílové makromolekuly jsou detekovány pomocí značených protilátek, které pronikají do tkání a specificky vážou proteiny a další požadované buněčné složky, např. organely.

více informací
kategorie: imunohistochemie
Protilátka týdne – AMACR (P504S) (klon 13H4) – králičí monoklonální protilátka

Protilátka týdne – AMACR (P504S) (klon 13H4) – králičí monoklonální protilátka

AMACR (P504S) je esenciálním enzymem při β-oxidaci mastných kyselin s rozvětveným řetězcem. Vysoká exprese proteinu AMACR (P504S) byla prokázána v adenokarcinomu prostaty.

více informací